Samarbeid med USN løftes frem i Statsbudsjettet

Stortingets familie- og kulturkomite har avgitt følgende budsjettkommentar ifm Statsbudsjettet for 2021:

Komiteen ser at jazz har vært – og er – en viktig kulturbærer og musikkform. Jazz er med på å bryte ned grenser mellom mennesker av forskjellig bakgrunn. Norsk jazz har i en årrekke spilt en viktig rolle i utviklingen av jazz på verdensbasis. Denne posisjonen som norsk jazz har oppnådd, kan blant annet tilskrives at våre fremste jazzfestivaler, som Moldejazz og Kongsberg jazz, gjennom mange tiår har brakt verdens fremste jazzmusikere til Norge og skapt møteplasser og arenaer for norske musikere. Norsk jazz har blitt en viktig eksportnæring.

Komiteen registrerer at Moldejazz har presentert spennende planer for et nasjonalt dokumentasjonssenter for norsk jazz i samarbeid med NTNU Trondheim. Disse medlemmene merker seg også at planene har fått bred støtte fra blant annet Norsk Jazzforum, og planarbeidet har sterk nasjonal forankring.

Komiteen viser til at Kongsberg Jazzfestival samarbeider med Universitet i Sørøst Norge om prosjektet: «Kapasitetsbygging og bruk av eventer til bærekraftig steds- og næringsutvikling». Vi ser frem til resultatet av arbeidet på hvordan kulturaktører, lokal og nasjonal varehandel og andre tjenestenæringer får styrket konkurranseevnen gjennom slike eventer.

– Vi er veldig glade for at vårt samarbeidsprosjekt med USN  løftes frem i statsbudsjettet. Forskningen skal se nærmere på hvordan eventer  bidrar til bærekraftig steds- og næringsutvikling, og hvilke fremtidig potensiale som ligger i ringvirkningene av slike arrangementer. Dette er et spennende prosjektet hvor kunnskapsdeling og erfaringsutveksling med andre større event-arrangører innen flere områder, kommer til å stå i fokus. Vi ser på denne merknaden i Statsbudsjettet som en anerkjennelse av festivalen som en ansvarlig samfunnsaktør. Spesielt retter vi en takk til Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre, som også er leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, og Carl-Erik Grimstad fra Venstre, som har jobbet frem merknaden sammen med en enstemmig komité, sier festivalsjef i Kongsberg Jazzfestival, Ragnhild Menes.