Resultater fra frivilligundersøkelsen

 

Kongsberg Jazzfestivals funksjonærer legger ned mye krefter og tid på å skape festivalen. Der belønning i form av penger er fraværende blir det å skape noe som gir mening for den enkelte enda viktigere. God ledelse er en forutsetning for å få dette til.

Årets frivilligundersøkelse er laget på bestilling av festivalens frivillige gruppeledere. Gruppelederne ønsket en tilbakemelding fra festivalens funksjonærer på følgende: Hvorfor velger funksjonærene å bli funksjonærer, og hva skal til for at de kommer igjen? Hvordan opplever de festivalen og hvordan opplever de at ledelsen, både sekretariatet og de frivillige lederne gjør sin jobb? Hva er bra og hvor kan vi bli bedre til neste års festival?

En vet, med bakgrunn i forskning, noe om hva som gir mening for den enkelte. Det dreier det seg eksempelvis om sosialt samvær og å hjelpe festivalen som festival.

En vet også noe om hvilken ledelse som skal til: Demokratisk lederstil fører til høyere arbeidsinnsats og at folk kommer igjen. Å gi ros ved godt utført jobb, involvere de frivillige i viktige avgjørelser og lytte til forbedringsforslag, er sentralt i dette.

Undersøkelsen vår bekrefter dette. Det viser seg for eksempel at det sosiale for noen faktisk er viktigere enn jazzen. «Jeg kommer år etter år pga menneskene og gruppa mi. Jeg liker ikke en gang jazz».


Spørsmålene

Alle registrerte funksjonærer fra i år fikk tilsendt undersøkelsen. Det kom inn 280 svar.

Spørsmålene vi brukte er hentet fra en masteroppgave fra BI (2011, Leif Erling Øverbø Lie/veileder: Beate Elstad) som handler om ledelse av frivillige på Øyafestivalen.


Hva fant vi? 

Overordnet inntrykk er at Kongsberg Jazzfestivals funksjonærer er fornøyde. De er fornøyde med festivalen som festival, med hvordan festivalen ble ledet, hvordan gruppen fungerte og hvordan det har vært å være funksjonær på festivalen.

 

Foto: Thomas Hegna
Foto: Thomas Hegna


Men, det er rom for forbedring

Kommunikasjonen mellom festivalledelsen, de frivillige lederne og funksjonærene kan bli bedre. Det gjelder formidling av planer, beslutninger, og både kortsiktige og langsiktige endringer. Her gir funksjonærene mange gode og konkrete forslag som skal jobbes med videre.

Den enkeltes evne til å lede effektivt kan også bli bedre. Generelt viser tilbakemeldingene at de frivillige lederne holder et høyt nivå når det gjelder deres lederegenskaper. Undersøkelsen gir allikevel forskjellige tips og råd til den enkelte lederen.

Disse resultatene vil bli jobbet med frem imot neste festival.

I nærmeste fremtid vil den enkelte ledere bli invitert til en samtale rundt resultatene for sin gruppe. En skal i ro og fred sette seg inn i og tenke igjennom rådene en selv har fått. Senere vil festivalen invitere alle frivillige ledere til en samling der en skal se på hva en sammen har lært og bør gjøre som gruppeledere for å gjøre festivalen til en enda bedre festival, for publikum, funksjonærer og ledere.

Konsulent for funksjonærundersøkelsen og lederutvikling av festivalens gruppeledere er Lars Graaner.

Alle foto: Thomas Hegna