Avtale om frivillig arbeid ved Kongsberg Jazzfestival 2024

 1. ARBEIDSAVTALENS GRUNNLAG

1.1 Avtalens parter

Avtalen regulerer forholdet mellom oppdragsgiver Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival (heretter kalt KJF)

og deg som skal jobbe frivillig under arrangementet (heretter kalt funksjonær).

1.2 Avtalens bakgrunn og formål

Avtalen erklærer frivillig arbeidsforhold mellom KJF og funksjonær, med tilhørende ansvar og

rettigheter. Avtalen skal sikre tilfredsstillende arbeidsforhold for funksjonærer og god

arrangementsavvikling for KJF.

1.3 Virkeområde

Avtalen gjelder for KJFs arrangementsavvikling i tidsperioden 1. juni 2024 til og med 18. juli 2024.

Arbeidssted er Kongsberg.

1.4 Vedlegg/Bakgrunnsdokumenter

Følgende informasjon skal være gitt av KJF til funksjonær før arbeidsforholdet settes i kraft:

 • Vaktliste – gitt av nærmeste leder, gir oversikt over arbeidstid og arbeidssted.
 • Arbeidsinstruks – gitt av nærmeste leder eller festivaladministrasjon, gir oversikt over arbeidstid og arbeidssted.
 • Kontaktliste – gitt i funksjonærhåndboka «Den lille gule», gir oversikt over relevante kontaktpersoner og deres ansvarsområder, med telefonnummer.
 • Oversikt over godtgjørelse og retningslinjer for bruk av de ulike typer godtgjørelse – gitt i funksjonærhåndbok med utfyllende info på kongsbergjazz.no.
 • Program / kjøreplaner for arrangementet – gitt i funksjonærhåndbok og på kongsbergjazz.no.
 1. ARRANGØRS ANSVAR OG RETTIGHETER

2.1 Arbeidsgiveransvar

KJF plikter å besørge godt arbeidsmiljø, og overholde gjeldende regelverk og retningslinjer innen

HMS.

2.2 Godtgjørelse

KJF forplikter seg til å gi funksjonæren funksjonærakkreditering (som alltid gir tilgang til Kirketorget,

og de andre konsertene gitt kapasitet), T-skjorte, frokost, et varmt måltid de dagene funksjonæren

arbeider og inngang til funksjonærfest. Det gis også mulighet for å hente ut fribilletter.

Funksjonæren har stemme- og talerett på KJFs funksjonærmøte som avholdes i 4. kvartal 2024.

 1. FUNKSJONÆRENS ANSVAR OG RETTIGHETER

3.1 Følge gjeldende lovverk og retningslinjer

Herunder norske lover og arrangørs interne lovverk (spesifisert i arbeidsinstruks).

3.2 Følge fastsatt arbeidsinstruks og vaktliste

Herunder møte presis til arbeidsøktene. Ved gyldig forfall skal gruppeleder gis beskjed tidligst mulig,

senest før vakten starter.

3.3 Være edru i arbeidsøktene

Funksjonæren skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden.

3.4 Taushetsplikt

Funksjonæren plikter å holde hemmelig det hun/han i forbindelse med arbeidsforholdet og

arrangementet for øvrig får vite om noens personlige og/eller forretningsmessige forhold. Uttalelser

til pressen skal ikke under noen omstendighet gis på vegne av KJF. Dersom man blir kontaktet av

journalister, skal man henvise til festivalens administrasjon.

 1. SANSKJONER/OPPHØR AV AVTALEN

4.1 Arrangørs rettigheter

Dersom funksjonæren ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, forbeholder KJF seg retten

til å avslutte arbeidsforholdet, inndra godtgjørelse og eventuelt kreve verdi av benyttet godtgjørelse

og/eller dokumenterte utgifter som følge av kontraktsbrudd tilbakebetalt.

4.2 Funksjonærens rettigheter

Dersom KJF ikke overholder ansvar og rettigheter etter avtalen, kan arbeidsforholdet avsluttes med

øyeblikkelig virkning.

 1. KAMERAOVERVÅKNING

5.1 Funksjonær vil kunne kameraovervåkes

Funksjonærene er klar over at arrangementet kameraovervåkes for funksjonærer og publikums

sikkerhet, og at videoen kan bli lagret.

 1. KOMMUNIKASJON

KJF tillates å sende funksjonær informasjon, nyhetsbrev og tilbud via sms og e-post.

Ved å krysse av for «Jeg godtar betingelsene» i elektronisk søknadsskjema har funksjonær lest og

godtatt avtalen og betingelsene denne innehar.